بازدید بخشدار مرکزی از پاکسازی محور بابل بهنمیر ، سیمرغ و قائمشهر


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و کارشناس دفتر امور روستایی استانداری از محور بابل قائم شهر ، بابل سیمرغ ، بابل بهنمیر از وضعیت پاکسازی و جمع آوری نخاله و زباله در این محور…