بازدید بخشدار مرکزی از پل درحال احداث روستای آهنگرکلا؛


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن و شورای بخش و شورا و دهیار محترم روستا از پل درحال احداث روستای آهنگرکلا بازدید کردند.

۶ تیر ۱۴۰۰