بازدید بخشدار مرکزی از پی کنی جهت احداث پل در روستای حمزه کلای شش پل


بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از پی کنی جهت احداث پل در روستای حمزه کلای شش پل باتفاق دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا…