بازدید بخشدار مرکزی بابل از پروژه اجرای طرح هادی روستای بوله کلا مرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل و رئیس بنیاد مسکن شهرستان و رئیس شورا
بخش مرکزی ازاجرای زیرسازی آسفالت خیابان لاله ۴ روستای بوله کلا مرزون آباد…