بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق آقای روحی از طرح هادی روستای اسبوکلامحمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی به اتفاق ریس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شهرستان بابل  مهندس حسن روحی از منزل خسارت دیدگان سیل مورخ ۹۵/۰۶/۱۲ روستای اسبوکلا بازدید وهمچنین در ادامه به بررسی نقشه طرح هادی روستای فوق الذکر پرداخته اند.