بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رییس بنیاد مسکن از طرح هادی روستای آهنگر کلا کوچک


بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل از طرح هادی روستای آهنگر کلا کوچک