بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رییس راه و شهرسازی واعضای شورای بخش مرکزی بابل از روکش آسفالت محور جاده قدیم بابل به آمل


  در مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ روز یکشنبه محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل به اتفاق      بازیار رییس راه وشهرسازی و اعضای شورای بخش از روکش آسفالت محور جاده قدیم بابل به آمل – روستاهای درویش خاک تا اسبوکلا وهمچنین پل ارتباطی نیمه کاره روستاهای سادات محله وآهنگر کلا کوچک بازدید نمودند .