بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق رییس راه وشهرسازی از روستای ترک محله
محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی به اتفاق مهندس محسنی رییس راه وشهر سازی از آبگرفتگی خیابان اصلی روستای ترک محله که در اثر بارش بارش باران اتفاق می افتد و یکی از معظلهای بزرگ واساسی چندین ساله روستای ترک محله می باشد بازدید نمودند .