بازدید مسئولین از آب بندان آغوزبن


بازدید مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم محیط زیست شهرستان بابل ازپاک سازی سنبل آبی آبندان آغوزبن…