بازدید مسئولین از روستای باریک کلا مرزون آباد


پیگیری آسفالت روستای باریک کلا مرزون آباد در ملاقات با نمایندگان محترم مجلس شورای ‌اسلامی دکترکریمی و سردارسعادتی و مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و رئیس بنیادمسکن حسن روحی و مدیرعامل برق‌ استان دکترسپهری طی بررسی مشکلات آسفالت روستا باتوجه به اجرایی جدول‌وکانیو جوی وکانال و۲۰ ‌‌‌ ‌‌هزارمترمربع زیرسازی‌انجام گرفته باتماس ومذاکره انجام گرفته بامهندس خانی‌ مدیرکل ‌بنیادمسکن استان نمایندگان محترم مجلس دکترکریمی و سردارسعادتی و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل مهندس ولی‌زاده پینوشت دستوری این عزیزان که ازبخش تهعد یا ودیون با باهمکاری شروع کار‌وانتخاب پیمانکار اسفالت روستای باریک کلا مرزون اباد ازبخش مرکزی بابل پس از۸ما انتظار وزیرسازی انجام کرفته آسفالت انجام گیرد.