بازدید مسئولین از پل ارتباطی روستای نوشیروانکلا


بازدید مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرماندار و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم بنیاد مسکن ، عضو شورای بخش مرکزی ودهیاران روستای نوشیروانکلاوقصاب ذالکان از شکستگی پل ورودی روستاوپل روددرکا