بازدید مسئولین شهرستانی از روستای سیاهکلامحله شرقی


دکتر کریمی نماینده محترم شهرستان بابل و مهندس ولیزاده فرماندار محترم شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رؤسای محترم ادارات شهرستان از روستای سیاهکلامحله شرقی بازدید کردند.