بازدید میدانی بخشدار مرکزی به اتفاق کارشناس فنی دهیارها از دو روستای رمنت و اسپی کلا رمنتبازدید محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی شهرستان بابل به اتفاق کارشناس فنی دهیاریها ی بخش مرکزی بابل از دو روستای رمنت واسپی کلا رمنت .