بررسی مشکلات روستای رمنت


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی جهت بررسی مشکلات روستای رمنت بهمراه رئیس محترم شورای اسلامی بخش مرکزی ، رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای این روستا جلسه ای را برگزار کردند.