برپایی نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان بابل


برپایی نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت روزجهانی صنایع دستی درمحوطه اداره میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی شهرستان بابل باحضور۱۲هنرمندرشته های مختلف برگزارگردید
مهندس ولی زاده فرماندار محترم ویژه به اتفاق مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترن مرکزی ازاین نمایشگاه بازدیدنمودند.

پنجشنبه۲۰خرداد۱۴۰۰