برگزاری جلسه تقسیمات کشوری شهرستان بابل


برگزاری جلسه تقسیمات کشوری شهرستان بابل
((پل حبیبی و آب بندان موزیرج))

این جلسه به ریاست دکتر رسولی معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد .

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰