تحویل ماشین مکانیزه زباله توسط بخشدار مرکزی به دهیاری روستای علمدار


در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ماشین مکانیزه جمع آوری زباله توسط محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل به دهیاری روستای علمدار تحویل داده شد .