جلسه آموزشی نحوه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۹۹


جلسه آموزشی نحوه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۹۹ با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دبیران محترم دهیاران ، مسئول محترم نظام فنی روستایی بخش مرکزی و مسئولین فنی دهیاریها در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید…