جلسه ارایه راهکار جهت واگذاری آب هیات امنایی روستاهای اسپی کلای رمنت و رمنت به آب و فاضلاب


جلسه ارایه راهکار جهت واگذاری آب هیات امنایی روستاهای اسپی کلای رمنت و رمنت به آب و فاضلاب شهرستان با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم مشترکین آب ، نماینده محترم شورای بخش ، روسای شوراها و دهیاران در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.