جلسه اعضای منتخب شوراهای اسلامی روستاها با بخشدار مرکزی و آشنایی با قوانین و مسایل مربوطه


جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ با منتخبین شورای اسلامی روستای پایین گنج افروز
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ با منتخبین شورای اسلامی روستای استردیکلا
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ با منتخبین شورای اسلامی روستای اسبوکلا
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ با منتخبین شورای اسلامی روستای آغوزبن
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ با منتخبین شورای اسلامی روستای اله رودبار
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با منتخبین شورای اسلامی روستای اسپی کلا رمنت
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با منتخبین شورای اسلامی روستای باریک کلا مرزون آباد
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با منتخبین شورای اسلامی روستای آهنگرکلا کوچک
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با منتخبین شورای اسلامی روستای باباآباد
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با منتخبین شورای اسلامی روستای تراجیکلا
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با منتخبین شورای اسلامی روستای چاری
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با منتخبین شورای اسلامی روستای بوله کلا اسبو
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با منتخبین شورای اسلامی روستای ترک محله
جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با منتخبین شورای اسلامی روستای بالا بیشه سر