جلسه امور مالیاتی بر حقوق


جلسه امور مالیاتی بر حقوق ، قرار دادهای مالی دهیاریها با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس گروه حسابرسی اداره مالیات شهرستان و مسئولین مالی دهیاریها در بخشداری