جلسه با دستگاه خدمات رسان جهت تعریض جاده بابل کیاکلا


جلسه با دستگاه خدمات رسان جهت تعریض جاده بابل به سیمرغ با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم راهداری ، رئیس محترم ناحیه یک شمال مخابرات بابل و پیمانکار پروژه در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.