جلسه بخشدار مرکزی با اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی بابلدر روز پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ دقیقه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل جلسه ای را با اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی برگزار نمودند .