جلسه بررسی آبگرفتگی خیابان اصلی روستای ترک محله


 

این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ در دفتر کار معاون عمرانی فرمانداری ویژه با حضور بخشدار مرکزی محمد حاجی اسماعیلی امیری وآقاجان نتاج معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل و دیگر ادارات ذیربط برگزار گردید . قرار براین شد تا به منظور جلوگیری از آب های سطحی خیابانهای اصلی روستای ترک محله از بخش مرکزی ادارات بنیاد مسکن و راه وشهر سازی همکاری مساعدت لازم را با وجود تخصیص اعتبار لازم  نسبت به تعیین کارشناس و هزینه نقشه برداربه جهت انتقال آب های سطحی روستا به دریچه کانال آب شهری متصل نمایند.