جلسه بررسی تخلیه آب در آیش مهدی آباد پایین گنج افروز


جلسه بررسی تخلیه آب در آیش مهدی آباد روستای پایین گنج افروز به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری و با حضور مهندس حاجی اسماعیلی و آقای گنجی بخشداران محترم مرکزی و بابلکنار و دهیاران و شورای روستاهای ذینفع در فرمانداری بابل برگزار شد.

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰