جلسه بررسی جمع آوری آبهای سطحی حریم و محدوده شهر به سمت آغوزبن در بخشداری مرکزی


جمع آوری آبهای سطحی محدوده و حریم شهربابل به سمت آغوزبن با حضور آقای مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، معاون عمرانی و فنی شهرداری بابل ، دهیار و شورای اسلامی روستای آغوزبن در بخشداری مرکزی بابل مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب و مطلوبی نیز ارائه گردید.