جلسه بررسی راهکارهای آسفالت فرعی پل هریکنده


جلسه بررسی راهکار مناسب جهت اسفالت فرعی پل هریکنده با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، روسای راهداری و حمل و نقل جادهای ، راه و شهرسازی دهیار و رییس شورای اسلامی هریکنده ، پیمانکار پروژه در بخشداری ضمنا مقرر شد با توجه به مسئولیت شرکت زیر ساخت در اینخصوص جلسه بدای عملیاتی شدن به روز شنبه در دفتر فرماندار برگزار گردد