جلسه بررسی مسائل مربوط به مسئولین فنی و مالی دهیاریها


جلسه بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای محترم کارشناسی هیات تطبیق و همچنین بیان مسایل و موارد قانونی برای مسئولین فنی و مالی دهیاریها برابر نامه اداره کل روستایی برگزار شد.

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰