جلسه بررسی مشکلات جمع آوری زباله تعدادی از روستاهای بخش


جلسه بررسی مشکلات جمع آوری زباله تعدادی از روستاهای بخش با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و پیمانکار جمع آوری زباله در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.