جلسه بررسی مشکلات منطقه خشک شوار…


جلسه تعدادی از زمین داران و اعضای هیات امنای منطقه خشک شوار در بخشداری برگزار شد و مسایل و مشکلات این منطقه با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل بررسی شد.

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰