جلسه بررسی و کارشناسی مصوبات شوراهای اسلامی با قانون


جلسه بررسی و کارشناسی مصوبات شوراهای اسلامی با قانون با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، و کارشناسان مربوطه