جلسه تنظیم دفترچه تعرفه های درآمدی روستاهای بخش مرکزی برای سال ۱۴۰۱


جلسه تنظیم دفترچه تعرفه های درآمدی روستاهای بخش مرکزی برای سال ۱۴۰۱ به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و ارائه نظرات کارشناس اداره دارایی در اینخصوص و حضور رییس محترم شورای اسلامی بخش و مسئولین محترم فنی و مالی دهیاریها در بخشداری

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱