جلسه جهت پاسداشت روز شوراها و معلمین قرآنی


تشکیل جلسه جهت پاسداشت روز شوراها و معلمین قرآنی در روستاهای بخش مرکزی بابل