جلسه درخصوص احداث دوربرگردان در محدوده روستای اله رودبار


جلسه ادامه احداث دور برگردان در کنار گذر جنوبی بابل محدوده روستای اله رودبار با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم راه و شهرسازی ، پیمانکار مهندس محمدنیا ، آقای فیروزپور مالک زمین و شورای و دهیار روستا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد…