جلسه درخصوص بررسی مشکلات جمع آوری زباله در روستاهای بخش مرکزی


جلسه بررسی مشکلات جمع آوری زباله در بخش با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دبیران محترم دهیاران ، تعدادی از دهیاران و پیمانکاران جمع آوری زباله در بخشداری برگزار شد.
در این جلسه برای جمع آوری زباله و تعیین روش و خدمات بهتر تصمیماتی اتخاد گردید.