جلسه زراعت چوب شهرستان بابل


✳️ جلسه زراعت چوب

در سالن جلسات فرمانداری
بابل
به ریاست آقای زاهد پاشا

معاون محترم برنامه ریزی و توسعه

فرمانداری ویژه شهرستان
بابل برگزاری شد…

✳️ چهارشنبه# ۱۰ دی ۹۹