جلسه ستاد سوخت شهرستان بابل


جلسه ستاد سوخت شهرستان بابل

به ریاست آقای زاهد پاشا معاون محترم توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

و با حضور بخشداران محترم و مدیران محترم ادارات مربوطه.

جلسه ستاد سوخت این شهرستان با موضوعیت سوخت ادارات و اتخاذ راهکارهای تامین آن و همچنین سوخت کشاورزی

تشکیل و تصمیمات راهبردی اتخاذ گردید…

📸 سید رضا مقیمی درزی

🖋️ مهدی بادی کناری

🗒️ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰