جلسه ستاد کرونا بخش مرکزی


جلسه ستاد کرونا بخش مرکزی در مرکز معین درمانی گرجی آباد با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دکتر شریفی دبیر محترم شورای بخش و تعدادی از دهیاران و بهورزان برگزار گردید.