جلسه شرکت تعاونی بخش مرکزی بابل با حضور بخشدار


این جلسه که در مورخ ۱۸/۷/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی و صالحیان رییس شورای بخش مرکزی بابل، جعفر صادقی ، ابراهیم شرمی دبیر دهیاران  بخش و دیگر دهیاران محترم برگزارشد در خصوص مشکلات شرکت تعاونی و بررسی راه حل نسبت چگونگی درآمد شرکت تعاونی تصمیم گیری شد.