جلسه شورای ترافیک اسفند ۱۴۰۰ شهرستان بابل


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل به ریاست
دکتر عزیز زاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار گردید…

در این جلسه اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش تصادفات رانندگی در نوروز ۱۴۰۱مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این مورد اخذ گردید…

یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰