جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل(بخش مرکزی)


? جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل (بخش مرکزی)

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

وبا حضور حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

وسایر مدیران مربوطه
برگزار شد …

عکس: سیدرضامقیمی درزی

یکشنبه : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰