جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


? جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

به ریاست مهندس ابراهیمی

معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

به منظور بررسی ترافیک میدان کشوری به سمت میدان دانشگاه برگزار شد…
عکس: سید رضا مقیمی درزی
گزارش: مهدی بادی کناری

? پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹