جلسه شورای ورزشی بخش مرکزی


جلسه شورای ورزشی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای شورای ورزشی بخش در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.