جلسه شورای کشاورزی بخش مرکزی


جلسه شورای کشاورزی بخش مرکزی با دستور کار ۱- زراعت چوپ ۲-بند خ ماده ۳۳ استمهال وام کشاورزی ۳-سوخت و نهاده های کشاورزی ۴- روستای بدون بیکار با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس شورای بخش مرکزی ، رؤسای مراکز خدمات کشاورزی ، مدیر طرح و برنامه جهاد کشاورزی ، دبیران دهیاران در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.