جلسه مدیریت بحران شهرستان بابل


چهارمین جلسه مدیریت بحران شهرستان بابل به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان برگزار شد…

این جلسه با دستور کار بابت گزارش پیشرفت فیزیکی پروژ ه ها از محل اعتبارات حوادثی وبا حضور مدیران استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری بابل تشکیل شد…

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰