جلسه هماهنگی بین مسئولین فنی و مالی دهیاریهای بخش مرکزی


جلسه هماهنگی بین مسئولین فنی و مسئولین مالی دهیاریها با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و تاکید بر رعایت قانون و صرفه و صلاح دهیاری در هزینه کرد و پروژه های عمرانی روستا با محوریت دهیاران؛