جلسه هماهنگی جمع آوری زباله های سبک جاده قائمشهر


جلسه هماهنگی در خصوص جمع آوری زباله های سبک در محور بابل قائم شهر و بالعکس و کمربندی جنوبی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و دهیاران آن محور.

در این جلسه مقرر شد طرف امروز و فردا روستاهایی که وصل به محور هستند نسبت به جمع آوری اقدام و گزارش تصویری را به بخشداری ارسال دارند.