جلسه هیأت رییسه شورای اسلامی بخش مرکزی بابل


جلسه هیات رییسه شورای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، کارشناس محترم بخشداری و اعضای محترم در بخشداری تشکیل شد و پس ازقرائت قرآن و صحبت بخشدار و بیان نظرات دیگر اعضا و رای گیری، افراد ذیل بشرح ذیل انتخاب گردیدند :
آقای احمد رضا زاده بعنوان رییس شورای بخش
آقای مجید علوی فر بعنوان نایب رییس
آقای داریوش شیرچی بعنوان نماینده شورای بخش در شورای شهرستان
آقای حسینعلی صالحیان بعنوان منشی
آقای ابراهیم عرب بعنوان منشی

انتخاب گردیدند .