جلسه پیشگیری از تفکیک غیرمجاز در بخش مرکزی بابل


جلسه پیشگیری از تفکیک غیر مجاز در سطح بخش با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای جلسه در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.