جلسه پیشگیری مقابله با آتش زدن کاه و کلش


? جلسه پیشگیری ومقابله با آتش زدن کاه وکلش .

این جلسه به ریاست
ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

وبا حضور بخشداران برگزار شد…

یکشنبه : ۳ مرداد ۱۴۰۰